Tiếp tục khóa hơn 2 triệu SIM rác

Đợt rà đặt tiến hành tại Tổng công ty viễn am hiểu (MobiFone), Tập đoàn Bưu chính Viễn am hiểu Việt Nam (VNPT), Tập đoàn viễn am hiểu quân đội (Viettel). Hoạt cồn nào đặt thu buổi sim kích hoạt sẵn sai quy toan trên cạc chênh phân phối, ngăn chặn tình trạng phát tán

countinue reading